Регистар на брокери

Адреса на седиште Име и презиме на
осигурителниот брокер
Број на решение
од надлежен орган
за издавње лиценца
Име и презиме на
одговорно лице/РБС
Тел. број Електронска адреса
и адреса на интернет страница
Датум на престанок со
вршење на осиг.-брок.работи
Бул.Климент Охридски 24/2/2
1000 Скопје
Наташа Здравков 12 – 50970/2,
18.01.2008
Зоран Бундалевски
ОБ – 0036
23232951 euromak1@euromak.com.mk
www.euromakinsurance.com
30/06/2012
Жарко Јовановски 12 – 50971/2,
04.01.2008
Зоран Бундалевски
ОБ – 0036
23232951 euromak1@euromak.com.mk
www.euromakinsurance.com
06/01/2017
Драган Лазарески 12 – 50969/2,
04.01.2008
Зоран Бундалевски
ОБ – 0036
23232951 dragan.lazareski@euromak.com.mk
www.euromakinsurance.com
/
Пале Крстиќ 09-1733/2,
24.09.2012
Драган Лазарески
ОБ -0002
23232951 euromak1@euromak.com.mk
www.euromakinsurance.com
/