Регистар на брокери

Назив на Друштвото ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ЕУРОМАК БРОКЕР АД СКОПЈЕ
Адреса Име и презиме на
осигурителниот брокер
Број на решение
од надлежен орган
за издавње лиценца
Име и презиме на
одговорно лице/РБС
Тел./Факс Класи на осиг. Електронска адреса
и адреса на интернет страница
Датум на
престанок со
вршење на
осиг.-брок.работи
ул. Киро Гавриловски бт.7/1
1000 Скопје
Наташа Здравков 12 – 50970/2,
18.01.2008
Зоран Бундалевски
ОБ – 0036
23232951 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21
euromak1@euromak.com.mk
www.euromakinsurance.com
30/06/2012
Жарко Јовановски 12 – 50971/2,
04.01.2008
Зоран Бундалевски
ОБ – 0036
23232951 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21
euromak1@euromak.com.mk
www.euromakinsurance.com
06/01/2017
Драган Лазарески 12 – 50969/2,
04.01.2008
Зоран Бундалевски
ОБ – 0036
23232951 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21
dragan.lazareski@euromak.com.mk
www.euromakinsurance.com
/
Пале Крстиќ 09-1733/2,
24.09.2012
Драган Лазарески
ОБ -0002
23232951 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21
euromak1@euromak.com.mk
www.euromakinsurance.com
01/04/2021
Тања Шуманова-Бојковска 12-1/19/2

19.06.2009

Драган Лазарески
ОБ -0002
23232951 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21
euromak1@euromak.com.mk
www.euromakinsurance.com
/